Shaykh Inayat Allah Kanbu of Lahore, Bihar-i-Danish (‘The Romance of Jahandar Sultan and Bahravar Banu’), Mughal, late 17th/early 18th century | lot


Shaykh Inayat Allah Kanbu of Lahore, Bihar-i-Danish (‘The Romance of Jahandar Sultan and Bahravar Banu’), Mughal, late 17th/early 18th century | lot | Sotheby'sSource by sunil59patel